ด ว งพุ่งแรงสุด 4 วันเกิ ด วันที่ 1 นี้ร ว ย มีเกณฑ์ถูกรางวัล รับเงินล้าน

0
83

วันอังคาร

จะค่อยดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อน โดยเฉ พาะอย่างยิ่งงานที่ชะงั กไปเพราะข า ดเงินทุนห มุนเวียนจะดีขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีเงิ นก่อนใหญ่เข้ามาเงินทองคล่ องตัวดี มีโอกาสได้เงินก้อนให ญ่จากการขายท รั พย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินห รือบ้านที่อยู่อาศัยพ ร้ อมที่ดิน

วันเสาร์

งานที่เคยคล่องตั วและก้าวหน้าไปตามที่ต้องการก่อนห น้ านี้จะพบกับปัญหาขลุกขลัก เนื่ องจากเกิ ดความขั ด แ ย้ งกับบริวารชั้ นต่ำทีท่านเอง ไม่ควรลดตัวไปขั ด แ ย้ งด้วย การเงิน เริ่มคล่องตัวขึ้น เนื่ องจ ากรายได้จากงานเก่า ที่คั่งค้างเริ่มเข้ามา ประกอบกับงานใหม่ที่ทำไว้ ก็มีรา ยได้เข้าม าบ้างแล้ว จึงทำให้พอมีเงินหมุนเวียน

วันอาทิตย์

ท่านที่ทำธุ ร กิจหรืองานประจำเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จะได้รับข่าวดี และผลต อ บแทนสูงในช่วงนี้ ดั งนั้u ท่านใดที่เกิ ดในวันนี้ และมีโครงการจะทำงานเกี่ยวกับต่ างประเ ทศ ให้รีบลงมือจะได้รับผลดี การเงิน เงินทองค ล่ องตัวดี ทั้งรับและจ่าย เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น ในข ณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย จึงควรวางแผนการใช้เงินให้ดี จะได้ไม่ยุ่งย าก

วันพุธ

ท่านจะได้ลาภก้อนใ ห ญ่จากงานที่ทำหรือจากงานธุ รกิจจร อันเกี่ยวเนื่องด้วยงานประจำ เงินที่คาดว่าจะได้ต้องมีอันเ ลื่อนออกไป ส่งผลให้การสางแผนการจ่ายเงินผิดพลาด และต้ อ งหมุนเงินระยะสั้น เพื่อแก้ปัญหา