ด ว ง ชะต า 3 ปีนักษัตรนี้ เตรียมตัว ร ว ยได้เลย

0
51
ด ว งช ะต า ปีกุน
คนที่เกิ ดในปีกุนนั้น ค่อนข้างท ร ม า นกับการทำ ง า นเป็นอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา เ รื่ อ งการเ งิ นไม่ค่อยดีเท่าที่ควร มีเท่าไรใช้ไม่เคยพอ บางครั้งถึ งกั บ ต้องอดมื้อกินมื้ อ เ ดือ นชนเดื อนเลยทีเดียวล่ะ แต่ด วงชะตาของคุณจะเ ป ลี่ ย นไปมีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ป ลดสิ น ได้รับโ ชค จากตัวเลข ถ้าคุณอ่า นแล้วชอบแ ช ร์ให้เพื่อนคุณอ่า นด้วยนะ
ด ว งช ะต า ปีมะโรง
ในช่วงเ ว ล าปีที่ผ่านมาคุณต้องเผชิญทั้งปัญหาต่าง มากมาย ทั้งอุ ปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ ง การเ งิ นที่ฝืดทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไ ห ว้หลังหล อ ก ประสงค์ร้ า ย แต่เมื่อพ้นช่ วงปีที่แล้วเข้าสู่ต้นปีห น้ าแล้วนั่นด ว งของคุณจะพุ่ งสูงสุ ดขีด วาสนาประเ ส ริ ฐกว่าผู้ใด ทำให้คุณได้จับเ งิ นล้า น ได้รับโ ช คจากมิตรสหายที่ไม่เจอกันนาน ถ้าคุณอ่า นแล้วช อ บเเ ช ร์ให้เพื่อนคุณอ่ า นด้วยนะ ด ว งช ะต า ปีมะเส็ง
คุณต้องตั้งมั่นข ยั นตั้งใจ ทำมาหากินด้วยความซื่ อสั ตย์สุ จริ ตนะ การกอบโกยเงินในช่วงปีหน้านี้ จะทำให้คุณได้รับท รั พ ย์แบบไม่ทันค า ดคิดและแวด วงการเ งิ นของคุณในปีหน้าจะสดใส ทำอะไรประสบความสำ เ ร็ จ เป็นผ ลดีไปหมด แล้วคุณควรจะหมั่นทำบุ ญตักบาตรด้วยนะ เพื่อเ ส ริ มสร้างด้วยชะตา ถ้าคุณอ่า นแล้วชอบแ ช ร์ให้เพื่อนคุณอ่า นด้ ว ยนะ
ที่มา : kasetpost