5 ร า ศีเตรียมตัวรวย เป็นมหาเศรษฐีได้เลย จะมีเงินใช้ไม่ข าดมื อ

0
54

5.ร า ศีสิงห์

ช่วงสัปดาห์นี้ที่เกิ ดราศีสิงห์ด วงชะต าดีมาก โดยเฉพาะคนที่มีคู่ แล้วเรียกว่าชีวิ ต จะมีความมั่นคงมากขึ้น จะส่งเสริมเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี ถ้ายิ่งแต่งงานแล้ว จะยิ่งดีมากเพราะคู่ครองจะพาความเจริญ เข้ามาในชีวิต จะมีโอกาสตั้งตัว ได้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และถ้าทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกับคนรัก


มีโอกาสป ระสบความสำเร็จ ช่วงนี๊คนรักว่าอะไร แนะนำอะไรต้องฟังไว้ให้มาก สำหรับคนโส ด ก็ด วงชะตาดีมาก เพราะมีโอกาสคนดี โปรไฟล์ดี มีอนาคตเข้ามา เรียกว่าคนโสดมีเกณฑ์ต กถังข้าวส า รเลยก็ว่าได้เ รื่ อ งโช คลาภมีเกณฑ์ จะถูกสลากร า งวัลใหญ่แ ช ร์ไว้เป็นกุศลให้ผลเป็นจ ริ งกับท่านด้วย

4.ร า ศี กุมภ์

คนเกิ ดร า ศีกุมภ์นี้ จะมีความเป็นตัวของตัวเองสู ง หากอะไรที่ตนเอง คิดว่าถู กแล้วใครจะมาเปลี่ยนใจ พวกเขาหล่ะก็ค่อนข้างจะลำบาก หากไม่มีเหตุผลที่ดีพอ เวลาเข้าสังคมมักจะเกร็งทำตัวไม่ค่อยถู ก จะออกแนวซุ่ มซ่ามตลอดการวางตัวในสังคม ก็ข า ดเกิน ช่วงปีที่ผ่านมานั้น ดูเหมือนว่าการง า นการเงิ นดูไม่ค่อย ประสบความสำเร็จเท่าไหร่มีน้อยใช้มาก เป็นแ บบนี้เรื่อยไปครึ่งปีแล้ว

ทำให้เป็นห นี้เป็นสิ นตลอด อยู่เรื่อยมาบ อ กไว้เลยก ร รมที่เกิดขึ้นเป็นก รรมเก่า ที่ได้ร่วมทำกันมากับคู่ของคุณ ตั้งแต่ชาติปางก่อน หลังช่วงนี้ ไปชีวิตจะเปลี่ยนไป จะมีโช คมีล า ภจากสลากจากตัวเลข มีเกณฑ์ถูกร า งวัลใหญ่ใครมีห นี้มีสิ นจะได้ปลดหนี้ในเร็ววัน

3.ร า ศีกันย์

สำหรับคนที่เ กิ ดใน ร าศีกันย์ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่ครึ่งปีแล้ว แต่พอผ่านกลางปีเ รื่ อ งร้ า ยนั้น ที่เข้ามาพอได้คลี่คลายไปบ้าง แต่ก็ยังมีเ รื่ อ งให้กลุ้มใจอีกมาก แต่มักไม่กล้าจะบ อ กกับใคร มักเก็ บไว้คนเดียวทั้งเ รื่ อ งความมั่นคงในชีวิต ที่ยังไม่แน่ไม่นอน ง า นการก็กระท่อน กระแท่นเงิ นท อ ง ก็แทบไม่เคยได้เก็ บ

แต่หลังวันนี๊ไปด วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดี ในเ รื่ อ งของการเ งิ นโ ช คลาภ และคู่ครองสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูช าจะบัลดาล ให้โช คใหญ่แก่ท่าน มีเกณฑ์รับเงิ นหลักล้าน เอาไปป ล ดหนี๊ป ล ดสิน เป็นเศรษฐีชั่ วข้ามคืนเลย

2.ร า ศี ธนู


เป็นร าศีที่ได้ชื่อว่าเป็นคนทีแสนดีและแย่มาก ภายในคนเดียวกันขึ้นอยู่กับอาร มณ์ของเขา เป็นคนใจอ่อนจิตใจดีแต่ก็โก ร ธและหงุดหงิดง่าย มีความมั่นใจในตนเองสูง ไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองหน่อย

ในช่วงกลางเดือนนี๊ สภาพการเงิ นมีสภาพคล่อง ถ้าขยันก็จะไม่เป็นไม่มีปั ญหา การเงิ นไหลมาเทมาเข้าทุกทาง คนรักจะนำพาโ ช คลาภ เข้ามาในชีวิต ได้บ้านหลังใหญ่มีเกณฑ์ถูกร า งวัลรอคุณอยู่ในกลางเดือนนี้แน่

1.ร า ศี พิจิก

คนเรียบง่ายแม้ไม่กระตือรือร้นนัก เป็นคนม อ งดูไปเรื่อยสบาย เหมือนไม่ยินดียินร้ า ยกับใครเท่าไหร่นัก แต่เขาชอบความส ง บ รักที่จะมีชีวิตที่อยู่อย่างสบาย ไม่ชอบความเป็นระเบียบ เป็นคนต ร งไปต ร งมา เป็นคนที่คบหาด้วยแล้ว สบายใจมีน้ำใจและจริงใจ จึงเป็นที่รักของใครต่อใครหลายคน


ในช่วงที่ผ่านมานั้น ได้พบกับจุ ด ต กต่ำของชีวิ ตมาแล้ว เมื่อครึงปีแล้ว ทำให้หลายๆอย่างเป็นเหมือนโซ่ตร ว น เหมือนเป็นเ ว ร ก รรมต่อๆกันมาด วงของคุณในช่วงนี๊ แล้วชีวิตจะไม่มีปั ญหาอะไร ส่วนในเ รื่ อ งของการเงิ นนั้น จะเริ่มหมุนคล่องขึ้น อยู่ในช่วงด วงขึ้น ถ้าหากซื้ อทรัพย์สิ น พวกที่ดิ นอสังหาริมทรัพย์ จะทำให้คุณเจริญงอกง า มมากขึ้น มีเกณฑ์ได้ล า ภก้อนใหญ่ เงิ นท อ ง ไหลมาเทมาไม่มีหยุด อ่ า นแล้วตรงคิดว่าดีแ ช ร์ไว้เป็นกำลังใ จตัวเอง ขอให้ทำน า ยนี๊เกิ ดขึ้นกับตัวท่านเองด้วยเทอญ